Klachtenregeling

Als ouders of leerlingen een serieuze klacht hebben over de school dan is het belangrijk dit allereerst te melden bij
de directeur van de school. De klacht dient in ieder geval schriftelijk ingediend te worden. De directeur zal de klacht
in behandeling nemen en aangeven tot welke conclusie hij komt.

Als ouders of leerlingen het niet eens zijn met de manier waarop de klacht is afgehandeld door de directeur, dan
kan de vertrouwenscontactpersoon van de school worden benaderd. Deze kan ouders en/of leerlingen, indien gewenst, in contact brengen met een vertrouwenspersoon van het LMC. Het is ook mogelijk de klacht in te dienen bij het bevoegd gezag (college van bestuur) of de Landelijke Klachtencommissie.

 

Procedureel adviseren wij de volgende volgorde:


Directeur - vertrouwenscontactpersoon van de school - vertrouwenspersoon LMC -bevoegd gezag - Landelijke Klachtencommissie.
Wij hopen natuurlijk nooit zo tegenover ouders of leerlingen komen te staan en gaan er van uit dat meningsverschillen of klachten op een redelijke en constructieve wijze onderling kunnen worden opgelost.

De vertrouwenscontactpersoon van de school is Mw. Doornbosch

• De directeur kunt u altijd via de school bereiken.

Vertrouwenspersonen LMC
• Mevrouw S. Külcü: skulcu@lmc-vo.nl
• De heer S.Akkerman:  sakkerman@lmc-vo.nl
• Bevoegd Gezag: college van bestuur, Postbus 23485, 3001 KL Rotterdam
• De vertrouwensinspecteur 0900 - 11.31.11
• Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.