Klankbordgroep

De TooropMavo kent een actieve leerlingenraad. Deze leerlingenraad denkt mee over het onderwijs, de organisatie en de regelgeving op de TooropMavo. Natuurlijk speelt de leerlingenraad ook een actieve rol bij het organiseren van schoolfeesten of schoolevenementen.

Klankbordgroep en MR in 2021-2022

Conform de regelgeving beschikt ook de TooropMavo over een formele MR (Medezeggenschapsraad). Met de opzet van de Klankbordgroep is in het verleden al geanticipeerd op deze ontwikkeling. In de klankbordgroep zijn namelijk ook leerlingen, medewerkers en ouders vertegenwoordigd die meedenken over het onderwijs en de organisatie daarvan op de TooropMavo. De Klankbordgroep heeft echter geen officiële status en daarbij worden onderwerpen als financiën en formatie niet bij de Klankbordgroep geagendeerd. Om zowel het goede te behouden (de Klankbordgroep) en om geen zaken dubbel te doen, willen we de MR koppelen aan de Klankbordgroep. Net als in de afgelopen jaren zullen er ook in 2021-2022 weer zo'n drie bijeenkomsten zijn van de Klankbordgroep (van 17:00 tot 19:00 uur). Aansluitend op deze bijeenkomsten kan de MR zich dan van 19:00 – 20:00 uur buigen over aanvullende onderwerpen.

Ouders die zich aan willen melden voor de klankbordgroep of die meer informatie hierover wensen kunnen contact opnemen met de heer van Zanten (mvzanten@detooropmavo.nl).