Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig (artikel 27a lid 2 van de WVO). 
De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd voor de hoogte van de bedragen maar ook voor de bestemming van het geld.

De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking. Er is geen verplichte borgregeling. Lesmateriaal, verbruiksmateriaal en verschillende diensten (zoals bijvoorbeeld het gebruik van de mediatheek of computers op school) worden door de school kosteloos aan leerlingen verstrekt. U moet hierbij denken aan leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende cd's / dvd's en de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft. De kosteloos verstrekte verbruiksmaterialen zijn het proefwerkpapier en de voor verschillende vakken benodigde verf, hout, tekenpapier en eenvoudige gereedschappen.

De vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de MR voor schooljaar 2021-2022 vastgesteld op € 150,- per leerling. Deze bijdrage is bedoeld voor: plusprogramma's, excursies, gastlessen, culturele activiteiten. sportdagen. vieringen. schoolfeesten, de diploma-uitreiking, enz. Deze bijdragen kunt u vis WIS-Collect betalen; u ontvangt hiervoor een e-mail.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs staat het ouders/verzorgers vrij om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Het niet voldoen van deze bijdrage heeft echter wel gevolgen. U dient dan bij een excursies of buitenschoolse activiteiten vooraf de reële kosten te voldoen, indien u het toch van belang vindt dat uw kind hieraan deelneemt. 
De school zal, indien uw kind niet deelneemt aan een excursie of activiteit, voor een vervangende opdracht of een vervangend programma zorgen waarmee dezelfde onderwijsdoelen gerealiseerd worden. 
Wij vertrouwen er echter op dat ouders bereid zijn de ouderbijdrage te betalen.

Mocht u deze bereidheid wel hebben maar door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn hier invulling aan te geven, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Bij WIS-Collect kunt u aangeven of u gespreid wenst te betalen. Een verzoek voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding dient altijd schriftelijk ingediend te worden. Verplichte activiteiten/excursies zijn onderdeel van het lesprogramma en worden door de school betaald. (met uitzondering van de eventuele reiskosten).

Bij meerdaagse, buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld een cultuurreis, een ski-reis of het examenreisje) vindt deelname altijd op basis van vrijwilligheid plaats. De school brengt, vooraf de reële kosten in rekening. Ook bij meerdaagse activiteiten onder schooltijd, dient de school te zorgen voor een kosteloos alternatief waarmee dezelfde leerdoelen behaald kunnen worden.

De meeste plusprogramma's worden gefinancierd uit de ouderbijdrage; voor bijzondere programmaonderdelen kan een aanvullende bijdrage gevraagd worden. Dit wordt vooraf meegedeeld en gespecificeerd.

Voor het innen van de ouderbijdrage  of voor de diverse schoolreizen (brugklaskamp, ski-reis, cultuurreis e/o Parijs) maakt de school gebruik van WIS-Collect. U ontvangt via de e-mail een bericht waarmee u in kunt loggen en de betaling realiseren. Ook de optie voor een gespreide betaling treft u daar aan. 

Schenkingen kunnen in overleg met de directeur plaatsvinden en dienen door het schoolbestuur verantwoord te worden in de boekhouding. Bij schenkingen vragen we u gebruik te maken van het onderstaande rekeningnummer: 
Bankrekening ABN-Amro
IBAN: NL81ABNA0552319236
t.n.v. LMC TooropMavo