Ouderbijdrage

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

 

Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouder(s)/verzorger(s) verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan.

Elke bijdrage die aan ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig (artikel 27a lid 2 van de WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd voor de hoogte van de bedragen, maar ook voor de bestemming van het geld.

 

De school stelt elk leerjaar het voorgeschreven les- en verbruiksmateriaal gratis ter beschikking aan de leerling. Er is geen borgregeling.

U moet hierbij denken aan leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken,  eigen leermateriaal van de school, het gebruik van de computers, bijbehorende programma’s en de toegang tot het digitale leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.

 

De vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de MR voor schooljaar 2021-2022 vastgesteld op € 150,- voor de leerlingen in leerjaar 1 en 2  en op € 135,- voor de leerlingen in leerjaar 3 en 4. (Een specificatie van dit bedrag treft u verderop in deze schoolgids aan).

De vrijwillig ouderbijdrage kunt u via WIS-Collect betalen; u ontvangt hiervoor een e-mail.

 

Op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs staat het ouder(s)/verzorger(s) vrij om (een deel van) de ouderbijdrage niet te betalen. Wij vertrouwen er echter op dat ouder(s)/verzorger(s) bereid zijn de ouderbijdrage te betalen zodat wij ons onderwijs ook met de aanvullende activiteiten vorm kunnen blijven geven.

Mocht u deze bereidheid wel hebben, maar door bijzondere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn hier invulling aan te geven, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Bij WIS-Collect kunt u aangeven of u gespreid wenst te betalen.

 

Bij de meerdaagse reizen vindt deelname altijd op basis van vrijwilligheid plaats. De school brengt vooraf de reële kosten in rekening. Ook bij meerdaagse reizen zorgt de school voor een alternatief (als de leerling niet deel wenst te nemen), waarmee dezelfde leerdoelen behaald kunnen worden.

 

Sponsoring en schenkingen

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die aan het bestuur, directie,

personeelsleden of leerlingen verstrekt worden en waarvoor de sponsor soms een

tegenprestatie verlangt.

Mocht op enig moment tot sponsoring worden overgegaan, dan is het bestuur en daarmee de school verplicht de gedragsregels te hanteren die zijn vastgelegd in een convenant met het Ministerie van Onderwijs. Daarin dienen de volgende uitgangspunten centraal te staan:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige

doelstellingen, alsmede de identiteit van de school;

  • Sponsoring mag de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en

onafhankelijkheid van het onderwijs niet in gevaar brengen;

  • De onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs mogen door sponsoring

niet beïnvloed worden;

  • Reclame in lesmateriaal is niet toegestaan;
  • Sponsoring mag niet leiden tot ongewenst, gevaarlijk of ongezond gedrag.

Bij het aangaan van sponsorcontracten beschikt de medezeggenschapsraad over instemmingsrecht.

 

Schenkingen vallen niet onder het begrip sponsoring. Schenkingen kunnen in overleg met de directeur plaatsvinden en dienen door het schoolbestuur verantwoord te worden in de boekhouding.

Bij sponsoring of schenkingen vragen we u gebruik te maken van het onderstaande rekeningnummer:

Bankrekening ABN-AMRO

IBAN: NL81ABNA0552319236

t.n.v. LMC TooropMavo

(graag met een vermelding)