Excellente school

Conclusie van de jury "TooropMavo Excellente School 2019-2021                             

De TooropMavo in Rotterdam-Noord heeft zo'n 400 leerlingen, afkomstig van meer dan 70 basisscholen. Met elkaar vertegenwoordigen zij ruim 35 culturen.

De TooropMavo heeft eerder het predicaat Excellente School 2012, 2013 en 2014 toegekend gekregen.

De school heeft een excellentieprofiel ontwikkeld dat toegesneden is op de behoeften van de leerlingen (maatwerk in de begeleiding) en veel (creatieve examen)vakken voor de niet talige leerlingen.

Met een uitstekende leerlingbegeleiding en een uitgebreid aanbod van creatieve vakken beschikt de TooropMavo over een excellentieprofiel dat waardevol is voor alle leerlingen, maar veel meer dan waardevol, namelijk essentieel voor het welbevinden en het succes van leerlingen die te kampen hebben met leerproblemen of gedragsaspecten. De resultaten zijn goed. Daaruit mag geconcludeerd worden dat het profiel doet waarvoor het ontwikkeld is. 

Het beeld dat de school van zichzelf schetst in het schriftelijke materiaal heeft de jury in gesprekken met de leerlingen en met de docenten, bij de rondgang door de school en tijdens lesbezoekjes bevestigd gezien. Het is de jury daarbij opgevallen dat het excellentieprofiel voor de leerlingen en de docenten eerder een vanzelfsprekendheid is dan iets zeer bijzonders. De interne erkenning van de waarde van het profiel is er zeker, maar ook weer onnadrukkelijk. Men is trots op de school in haar hele verschijningsvorm. Naar het oordeel van de jury blijkt daaruit dat het 

excellentieprofiel geen artificiële constructie, geen bedenksel is, maar dat het is voortgekomen uit en organisch past in het algemene onderwijsconcept van de school. Docenten zijn via werkgroepen betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. De leerlingen kunnen hun opmerkingen en ideeën met de directie delen in de leerlingenraad en via klankbordgroepen. De betrokkenheid van de ouders wordt met succes gestimuleerd. De vele contacten en de concrete samenwerking met de toeleverende basisscholen en de vervolgopleidingen bewijzen de externe erkenning van het excellentieprofiel. 

De verwevenheid van het excellentieprofiel met het hele onderwijsconcept van de school en met de opvattingen van wat goed onderwijs moet zijn, waarborgen de duurzaamheid van het profiel. Met de geplande toevoeging van theater aan de examenvakken, het realiseren van een doorlopende leerlijn met het Hout- en Meubileringscollege, de uitbreiding van de pluslessen en de extra inspanningen op taal- en rekengebied onderhoudt de school het profiel en waarborgt ze de aansluiting op onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Alles overziende is de jury van oordeel dat de TooropMavo op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School vmbo toekomt.