Basis – en extra ondersteuning op de TooropMavo.

Ook op de TooropMavo zijn er leerlingen die behoefte hebben aan specifieke onderwijsfaciliteiten. Bij leerlingen waar een dyslexieverklaring  is  afgegeven wordt er gewerkt volgens het protocol dyslexie VO. Voor deze leerlingen behoort de inzet van een remedial teacher tot de basis ondersteuning.
In enkele gevallen is voor leerlingen een leerlinggebonden financiering  beschikbaar. Dit betreft met name leerlingen die met een REC-indicatie het reguliere onderwijs kunnen volgen. Deze leerlingen komen in aanmerking voor de extra ondersteuning.

De school heeft een uitgebreide ondersteuningsstructuur waarbij, zowel voor de bovenstaande groepen, maar ook voor de reguliere leerlingen, interne – en externe hulp wordt geboden.
De interne ondersteuning  wordt geboden door; de mentor, de afdelingscoördinator, de remedial teacher, de zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker.
Vaste externe begeleiders op onze school zijn; de schoolverpleegkundige en voor REC-geïndiceerde leerlingen de begeleider passend onderwijs vanuit SCOOR.
De zorgcoördinator bewaakt de procedures, ziet toe op het maken van en naleven van de ontwikkelperspectiefplannen, de inzet van de begeleiding aan onze leerlingen en de inzet van de middelen.

 

Passend Onderwijs, informatie over Samenwerkingsverband Koers VO voor scholen

In het kader van “de Wet Passend Onderwijs” heeft de Toorop Mavo een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin begrenst de TooropMavo, mede in verband met de beoogde onderwijskwaliteit voor de gehele leerlingen populatie, de  ondersteuning op 15% basisondersteuning aan dyslecten en 3% extra ondersteuning aan geïndiceerde zorgplichtige leerlingen.

De profielen van de scholen in Rotterdam zijn te vinden op  www.koersvo.nl/schoolprofielen Ook  is op de website van Koers-vo.nl alle informatie te vinden over zorgplicht van scholen, de plaatsingsprocedure voor zorgleerlingen en hoe de scholen met elkaar samenwerken binnen Passend Onderwijs.
Meer informatie over Passend Onderwijs is te vinden op de website www.passendonderwijs.nl.

Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. De school moet de leerling een passende onderwijsplek bieden. Dit kan op de eigen school maar ook op een andere school in het reguliere onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs zijn.
De school waar een kind is aangemeld, moet eerst kijken of het kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel is hiervoor het uitgangspunt. Als de school zelf geen passende onderwijsplek kan bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die dit wel kan of naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Als de ouders het niet eens zijn met de toelatingsbeslissing van de school, dan kunnen ze een beroep doen op ondersteuning door een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en de school. Als dat niet werkt, kunnen ouders terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Bij de zorg is de mentor van de leerling de spil in de organisatie